Allmänt om förbundet

Inom Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) verkar ca 115 lokala hembygdsföreningar, vilka utför arbetet på gräsrotsnivå.

Finlands svenska hembygdsförbund grundades år 1983 på initiativ av Svenska kulturfonden och de regionala hembygds- och museiorganisationerna i Helsingfors, Nyland, Åboland och Österbotten.

FSH är en central- och intresseorganisation för de finlandssvenska hembygdsföreningarna. Till förbundets uppgifter hör att ge råd och information, ordna kurser, utbildningsdagar och seminarier i hela Svenskfinland. För närvarande pågår digitaliseringsprojektet Digihem i hela Svenskfinland med Susanne Lagus som projektledare. Se digihem.fi.

Förbundsmedlemmar är de regionala hembygds- och museiorganisationerna, ett flertal lokala föreningar samt några kommuner. Förbundets hedersordförande är Brage Räfsbäck, Korsholm.

Hedersmedlemmar är  Margareta Segersven, Sjundeå, Erik Hannula, Larsmo samt Li Näse, Kimitoön.

Förbundets stadgar 

Finlands svenska hembygdsförbund r.f.  (FSH)

STADGAR FÖR FINLANDS SVENSKA HEMBYGDSFÖRBUND RF

§1.

Föreningens namn är Finlands svenska hembygdsförbund rf, inofficiellt förkortat FSH, nedan kallat förbundet. Förbundets verksamhetsområde är hela Finland, dess hemort är Helsingfors och dess språk svenska.

§2.

Förbundet är en riksomfattande centralorganisation för de regionala och lokala hembygds- och museiorganisationerna. Förbundet har till uppgift att befrämja hembygdsarbetet, vård av kulturminnen och –miljöer samt lokala kulturyttringar.

Sina syften förverkligar förbundet genom att;

1. befordra och samordna strävandena att tillvarata vårda och levandegöra minnen och yttringar av folklig kultur bland finlandssvenskarna

2. förmedla kontakter mellan Finland och övriga nordiska länder samt företräda finländsk lokalkultur på finländskt, nordiskt och internationellt plan

3. bistå myndigheter och organisationer med information och utlåtanden

4. verka för att statsmakten, kommuner och institutioner ger den lokala kulturen ekonomiskt stöd

5. stöda hembygds- och lokalhistorisk forskning

6. ordna sammankomster och kurser samt sprida upplysning genom egen publikationsverksamhet eller andra kanaler

7. verka för att massmedia uppmärksammar svenskt hembygdsarbete i Finland

§3.

Förbundet har rätt att mottaga understöd testamenten och donationer, äga fast egendom samt med tillstånd arrangera lotterier och penninginsamlingar.

§4.

Till förbundet kan som ordinarie medlemmar ansluta sig kommuner, registrerade kulturorganisationer samt rättsgiltiga samfund på kommunal-, regional-, och riksnivå inom förbundets verksamhetsfält.

Till förbundet kan även höra samverkande medlemmar.

Medlemskap beviljas av förbundets styrelse.

Till hedersmedlem kan ordinarie förbundsstämma på styrelsens förslag utse därtill förtjänt person

Till hedersordförande kan förbundsstämma på styrelsens förslag utse en därtill förtjänt person som verkat som förbundsordförande.

§5.

Medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek bestäms av förbundets höststämma. Hedersmedlem och hedersordförande erlägger ingen medlemsavgift

§6.

Medlem som önskar utträda ur förbundet, bör meddela härom skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till förbundsstämmans protokoll.

Medlem, som trots uppmaning två år i följd inte erlagt sin medlemsavgift, kan efter påminnelse av förbundets styrelse uteslutas ur förbundet

§7.

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets vårstämma hålls senast den 30 juni och höststämman mellan den 1 oktober och den 10 december.

Extra stämma kan hållas vid behov.

Kallelse till stämma bör ske med brev till envar medlem, minst 4 veckor före mötesdagen. Extra stämma sammankallas då förbundets styrelse anser det vara påkallat eller då minst tre eller 1/10 av förbundets medlemmar skriftligen anhåller därom hos styrelsen.

§8.

Till förbundsstämma har varje ordinarie medlem rätt att sända två befullmäktigade ombud, vilka vid röstning har en röst var.

Stämman är även öppen för medlemsorganisationernas personmedlemmar samt för förbundets hedersmedlemmar, hedersordförande och samverkande medlemmar, vilka samtliga har yttrande- men inte rösträtt.

§9.

På förbundsstämman sker val och beslut genom öppen omröstning, såvida icke något befullmäktigat ombud kräver att det skall ske med slutna sedlar

Faller vid omröstning rösterna lika, gäller som stämmans beslut den mening stämmans ordförande företräder, utom vid personval då lotten avgör

§10.

Vid förbundets vårstämma behandlas följande ärenden;

1. Konstateras stämmans behörighet

2. Väljs stämmans presidium

3. Väljs två protokolljusterare

4. Fastställs stämmans arbetsordning

5. Föredras syrelsens berättelse för föregående arbetsår

6. Föredras bokslut och revisionsberättelse

7. Fastställs bokslut och behandlas frågan om beviljandet ansvarsvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga

8. Behandlas ärenden vilka av medlemmar skriftligen tillställts styrelsen minst två veckor i förväg.

9. Behandlas förslag framställda av styrelsen eller ombud, som stämman enhälligt besluter uppta till behandling

§11.

Vid förbundets höststämma behandlas följande ärenden:

1. Konstateras stämmans behörighet

2. Väljs stämmans presidium

3. Väljs två protokolljusterare

4. Fastställs stämmans arbetsordning

5. Behandlas och fastställs verksamhetsplanen för det kommande kalenderåret

6. Fastställs de förtroendevaldas arvoden, medlemsavgiftens storlek samt budgeten för det kommande kalenderåret

7. Väljs ordförande i styrelsen för det kommande kalenderåret

8. Väljs fyra ordinarie medlemmar och fyra suppleanter i förbundets styrelse i stället för dem som är i tur att avgå eller eljest bett om befrielse från sitt uppdrag

9. Väljs två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av det kommande kalenderårets räkenskaper och förvaltning

10. Behandlas ärenden vilka av medlemmar skriftligen tillställts styrelsen minst två veckor i förväg

11. Behandlas förslag framställda av styrelsen eller ombud, som stämman enhälligt besluter uppta till behandling

§12.

Förbundets styrelse består av ordförande och åtta ordinarie medlemmar samt lika många personliga suppleanter

Ordförande väljs för ett år i gången. Medlemmarna och suppleanterna väljs för två kalenderår och kan omväljas högst två gånger. Av medlemmarna och suppleanterna avgår hälften årligen, första gången genom lottning och därefter i tur

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och övriga funktionärer

Medlemmarna i styrelsen bör om möjligt företräda olika regioner i Svenskfinland

§13.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när han så finner nödvändigt eller om minst fyra styrelsemedlemmar kräver det

Kallelse till styrelsens möte utfärdas minst 10 dagar i förväg

Styrelsen är beslutför om ordföranden eller vice  ordförande och minst fyra övriga styrelsemedlemmar eller deras personliga suppleanter är närvarande

§14.

Till styrelsens uppgifter hör att:

1. Leda förbundets verksamhet enligt riktlinjer, som anges i dessa stadgar och den av förbundsstämman fastslagna verksamhetsplanen

2. förbereda och kalla till förbundsstämma samt förverkliga dess beslut

3. handha förbundets ekonom och förvalta dess fasta och lösa egendom

4. anställa, tillse och handleda samt vid behov entlediga funktionärer och personal

5. tillsätta sektioner och utskott för handhavande av speciella uppdrag. Dylika organ kan i förbundets budget tilldelas egna anslag

§15. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret

§16. Förbundets namn tecknas av endera ordföranden eller viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

§17. För beslut om förbundets upplösning erfordras att beslutet för att bli gällande omfattas av minst ¾ av de på stämman avgivna rösterna

§18. För ändring av dessa stadgar krävs att beslutet omfattas av minst ¾ av de på stämman avgivna rösterna

§19. Upplöses förbundet, tillfaller dess egendom Svenska kulturfonden att av denna förvaltas såsom särskild fond för syften, som motsvarar förbundets

§20. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

rev. 2009 bk

Tillbaka