Garantiföreningen

PERSONER SOM ÖNSKAR ANSLUTA SIG TILL GARANTIFÖRENINGEN OCH PÅ SÅ SÄTT STÖDA VERKSAMHETEN OMBEDES ANMÄLA SIG TILL FÖRBUNDET. 

TFN 0500-615541  eller  epost  forbundet@hembygd.fi

MEDLEMSAVGIFTEN ÄR  15 €/ÅR (2020), FÖR DENNA SUMMA FÅR MAN OCKSÅ  TIDNINGEN HEMBYGDEN. Konto  Aktia FI61 4055 2920 0699 96.

STADGAR FÖR   GARANTIFÖRENINGEN FÖR FINLANDS SVENSkA HEMBYGDSFÖRBUND  rf

 

                 1.  Föreningens namn  och hemort

                        Föreningens namn är Hembygdsförbundets  garanter r.f., nedan kallad                            föreningen. Föreningens  verksamhet omspänner hela Finland, dess                                 hemort är Helsingfors och dess språk är svenska.

                   2.  Syfte och verksamhetsformer

                   1. Föreningens syfte är att ideellt och ekonomiskt stöda det finlandsvenska                           hembygdsarbetet genom Finlands svenska hembygdsförbund rf

2. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna föredragstillfällen, resor, fester och seminarier

3. Föreningen kan

- ta emot donationer, understöd och testamenten

- ordna lotterier, penninginsamlingar, basarer och nöjestillställningar med vederbörligt tillstånd

 3. Medlemskap

Till ordinarie medlem kan antas personer som omfattar föreningens syfte samt organisationer, samfund och företag.

Till ständig medlem kan antas person eller företag som avlägger en av årsmötet fastställd engångsavgift.

Medlemskap beviljas av styrelsen på ansökan.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

Medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla därom hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde.

Medlem som inte har erlagt sin medlemsavgift kan av styrelsen uteslutas

5. Medlemsavgiften

Varje medlem erlägger  en medlemsavgift vars storlek fastställs på årsmötet.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande och minst fyra och högst sex ordinarie medlemmar, som alla utses vid årsmötet.

Styrelsen utser  inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom styrelsen sekreterare, en skattmästare och eventuella andra funktionärer.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder av vice ordföranden då så anses nödvändigt eller minst hälften av styrelsemedlemmarna  så kräver.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknade  är närvarande. Omröstningarna avgörs  med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör rösten.

7. De som får teckna  föreningens namn

Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden, sekreteraren eller  skattmästaren, två tillsammans.

 8. Räkenskapsperiod och revision

 Föreningens  räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Bokslutet, verksamhetsberättelsen jämte andra nödvändiga handlingar överlämnas till revisorerna  senast fyra veckor före årsmötet.

9.  Föreningens möten

 Föreningens årsmöte hålls på en av styrelsen fastställd dag före utgången av maj månad.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen anhåller därom hos styrelsen för behandling av ett särskilt angivet ärende. Sådant möte skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts  hos styrelsen.

Vid varje möte har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller åsikt som har understötts  av mer än hälften av de angivna rösterna.  Om rösterna faller jämnt avgör  mötesordförandens röst, vid val avgör lotten.