Registerbeskrivning för Finlands svenska hembygdsförbund

 

Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) är en central- och intresseorganisation för de finlandssvenska hembygdsföreningarna.
Till förbundets uppgifter hör att ge råd och information, ordna kurser, utbildningsdagar och seminarier i hela Svenskfinland.
Förbundsmedlemmar är de regionala hembygds- och museiorganisationerna, ett flertal lokala föreningar samt några kommuner.

Denna registerbeskrivning gäller hantering av personuppgifter inom Finlands svenska hembygdsförbund. Vi respekterar integritetsskyddet och vi har förbundit oss vid att skydda personuppgifterna enligt gällande lag.

 

Förbundets namn och kontaktuppgifter

Finlands svenska hembygdsförbund (FO-nummer 0618020-9), Handelsesplanaden 10 D, 65100 VASA, forbundet@hembygd.fi, www.hembygd.fi

Registrets ändamål och den lagliga grunden

Ändamålet med registret är att samla in den information som är nödvändig för att behandla anmälningar till evenemang och deltagande i verksamheten. Den rättsliga grunden är 6.1.a, samtycke.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras av FSH:s personal.

Lagringsperiod

Personuppgifterna bevaras så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna tills evenemanget redovisats om någon av finansiärerna kräver uppgifter om deltagarna. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Rättigheter

Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter. Uppgifter som har tagits in i bokföringen kan inte raderas. Övriga uppgifter kan på begäran raderas.

Klagomål

Personer som finns upptagna i verksamhetsregister har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att göra en anmälan till evenemang.