Tidningen Hembygden

Förbundet utger tidningen Hembygden, som är ett språkrör för det finlandssvenska hembygds- och kulturarbetet. Tidningen har en upplaga på närmare 11.000 ex. och utkommer tre gånger år 2023 och sänds till medlemsföreningarnas medlemshushåll, prenumeranter,  organisationer, kommuner, bibliotek, medborgarinstitut, museer m.m.

Hembygden skriver om kultur- och hembygdsliv i Svenskfinland, skriver reportage om hembygdsmuseer, föreningar, gör personporträtt, samt publicerar aktuella nyheter och information inom förbundets verksamhetsfält. 
Som chefredaktör och ansvarig utgivare fungerar Susanne Lagus.


År 2023 utkommer Hembygden tre gånger; mars, maj och november. 
Tidningens utgivningsdatum år 2023 är 31.3, 30.5 och 30.11.
Deadline är den 20. i föregående månad, förutom för första numret vars deadline är 20.1.

Tidningen kan prenumereras och priset meddelas efter att styrelsen tagit ställning till om summan på årsprenumeration behöver höjas.
 

Fakturering och kontaktuppgifter
Fakturor skickas under våren till prenumeranter och medlemmar i Garantiföreningen
Om fakturan kan skickas per e-post, vänligen fyll i adressen på formuläret som finns under fliken Formulär för kontaktuppgifter

Arbetsgruppen 2023
Styrelsen har också tillsatt en arbetsgrupp som under år 2023 kommer att tillsammans med sakkunniga gå igenom tidningens finansiering, grafiska design och innehåll.
Avsikten är att ge ut Hembygden med tre nummer år 2023 men om
vi (förbundet) inte lyckas få finansiering, ges årets sista nummer ut i digitalt format. 

Tidningen finansieras med bidrag från stiftelser och fonder, annonser, prenumeration och frivilliga bidrag.

Ett stort Tack till alla er som på ett eller annat sätt stöder utgivninen av Hembygden!

 

Artiklar och material sänds till e-postadress forbundet(ä)hembygd.fi. Observera att texten skall sändas som separat fil - och bilder separat i JPEG -format.


OBS! Numrera fotografierna och sätt bildens nummer och bildtext efter artikelns brödtext. Kom också ihåg att uppge fotografens namn.

EXEMPEL
Bild 1. Inspelning av en kortfilm om skolan i Finland på Storbacken i augusti 2021. Lisa Andersson agerar lärarinna och eleven Anders Andersson står vid katedern. Foto: Anders Andersson

 

Mediainformation 2023

1/1  sida    1300 € 
1/2  sida    800 €
1/4  sida    500 €
1/6 sida     300 €
1/8 sida     170 €
ruta           100 €
radannons  50 €